Foto: Brakar

Håper på rask avklaring om bussmidler

Busstilbudet, togutredningen og møtet med samferdselsministeren sto i fokus da politisk styringsgruppe møttes fredag morgen.

Buskerudbyen sendte forrige uke brev til samferdselsministeren og ba om en avklaring på om midlene som er øremerket billigere billetter kan brukes på andre tiltak som bygger opp under nullvekstmålet. Ordførerne håper på en avklaring i mandagens møte med ministeren, men er forberedte på at det kan ta noe lengre tid.

Bakgrunnen for brevet er den økonomiske situasjonen i Buskerud fylkeskommune som gjør at det må kuttes i busstilbudet. For fylket samlet dreier det seg om 45 millioner kroner, og en vesentlig del av kuttet tas i Buskerudby-området. De varslede kuttene har aktualisert spørsmålet om alternativ bruk av de øremerkede midlene.

I 2024 mottar Buskerudbyen 23,2 millioner kroner i øremerkede midler fra staten til lavere billettpriser, og ordførerne var samstemte i fredagens møte om at de ønsker å omdisponere midler til drift dersom ministeren sier ja.

Les også: Ønsker friere bruk av bussmidler

I møtet med ministeren står også byvekstavtale, belønningsmidler, fire togstopp i timen på Brakerøya, bedre togtilbud til Kongsberg, Holmenbrua og E134 Dagslett-E18 Viker på dagsordenen.

Brev til samferdselsministeren: Buskerudbyen ønsker møte med samferdselsministeren om videre prosess frem mot byvekstavtale

Fullt trøkk på bedre togtilbud

En ny utredning WSP har utført for Buskerudbyen, viser at det kan være mulig å få flere togavganger til Hokksund og Kongsberg for en langt lavere sum enn det som er anslått tidligere.

I forslaget til ny Nasjonal transportplan 2025-2036 står det at «det er ikke kapasitet til å bedre togtilbudet på strekningen Lier-Drammen-Kongsberg». Buskerudbyen mener at WSPs funn utfordrer denne konklusjonen, og har spilt inn funnene i brevs form til Samferdselsdepartementet. Ordførerne vil også ta dette videre på mandagens møte med ministeren.

Buskerudbysamarbeidet ønsker å se nærmere på de mest aktuelle alternativene for å få et enda bedre kunnskapsgrunnlag, og kommer til å supplere med en tilleggsutredning.

De to alternativene som foreslås utredet videre:

  • To tog i timen med fast halvtimesintervall til Hokksund, anslått til 400 mill. kr
  • Forbedret togtilbud til Kongsberg i rush (kl. 05-07 og kl. 15:00-17:30), anslått til 0-340 mill. kr

I tillegg mener Buskerudbyen at det er relevant å se på følgende i de to utredningene:
– Er alle tiltakene i de to alternativene strengt nødvendige?
– Hvilke tiltak er ikke nødvendige når ERTMS kommer?
– Er det mulig å kombinere de to alternativene, og legge til Gomsrud stasjon?
– Mulig med tidligere tog til Kongsberg om morgenen og senere tog fra Kongsberg om kvelden?
– Nærmere vurdering av nytte og kostnader
– Betydning for bo- og arbeidsregionen

Nytt navn på råd og utvalg

I møtet fredag ble det også besluttet å skifte navn på de politiske organene i Buskerudbyen. ATM-utvalget, som består av ordførerne og ledere fra statsetatene, heter nå Politisk styringsgruppe.

Mens ATM-rådet, som består av fem folkevalgte og ordfører fra hver kommune/fylket, har skiftet navn til Politisk råd.

Her er saksdokumentene fra møtet i den politiske styringsgruppen.

Del denne artikkelen: