Høring om nytt innhold i Buskerudbypakke 2

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Her er høringsrapporten, Innspillsrapporten og øvrige tilhørende dokumenter. Du finner også en kortversjon av både pakker og bommer.

Nederst i saken er det mer informasjon om folkemøtet 17. januar, samt linker til relevante rapporter og vedlegg samlet.

– Det blir en helt åpen høring. Uten føringer av noe slag i forkant, sa fylkesordfører Roger Ryberg da ATM-utvalget vedtok å legge pakkene og bomsystemene ut på høring i møtet 15. desember. Ryberg er leder av ATM-utvalget, som er øverste politiske styringsorgan i samarbeidet.

Politikerne er klare på at de ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt. Høringen vil være en direkte fortsettelse av den omfattende innspillsrunden i høst, hvor det kom inn over 100 innspill til nytt innhold i bypakken.

Dette ligger i pakkene

Busstilbudet nær dobles. 7000 flere avganger i uken. Tidenes største lokale satsing på sykkel. Flere pendlerparkeringer for bil og sykkel. Et helt nytt kollektivgrep på Gulskogen.

Les mer om bussatsingen her, inkludert hvilke ruter som øker. 

I handlingsprogrammet for sykkel fra 2018 til 2023 kan du lese mer om sykkelsatsingen.

Nye bruer og veiprosjekt skal sørge for økt trafikksikkerhet, gjøre det lettere å komme frem i tide og bygge opp under byutviklingen. Ny, smart teknologi. Alt ligger inne i pakkeforslagene.

Engasjerte innbyggere har satt tydelige spor i de fire pakkene og tre bomsystemene som nå skal ut på høring.

Les: Innbyggerne er hørt i pakkearbeidet

Her finner du hele Innspillsrapporten, inkludert vurderinger og utredninger.

Tre bomkonsepter

Det blir ikke samme bomkonsept som i forrige runde.

  • I den ene bomsystemet er det lagt opp til bommer kun på nåværende kommunegrenser.
  • I det andre er det foreslått bynære bommer i bydelene i Drammen, samt på kommunegrensene.
  • I det tredje alternativet er det bommer på bruene i Drammen, samt på kommunegrensene.

I dette notatet fra Statens vegvesen finnes mer detaljert informasjon om de foreslåtte bomløsningene, inkludert kart.

Her er en kortversjon av pakker og bommer. Mer detaljert informasjon finnes i hovedrapporten med høringsforslagene, administrativt forslag.

Alle når nullvekstmålet

Alle fire pakkene og tre bomsystemene kan kombineres med hverandre. Noen kombinasjoner er grønnere enn andre, men alle oppfyller det statlige kravet om nullvekstmålet. Det betyr i praksis at det ikke skal bli flere privatbiler på veiene i 2030 enn det er i dag.

Det er altså en reell valgmulighet mellom både pakker og bomsystem.

Vil du si din mening?

Alle høringsuttalelser, som det kalles, blir registrert, og tatt med i den videre beslutningsprosessen. Det blir laget en oppsummering av alle høringsuttalelsene med kommentarer, som vil følge saken videre til politisk behandling.

Høringen varer fra 20. desember til 23. februar 2018.

Etter høringen, og justeringer basert på den, skal pakken til politisk vurdering første gang i mars, og, etter kvalitetssikring hos Statens vegvesen, på nytt i juni 2018.

17. januar kl. 18.30 vil det bli avholdt et felles folkemøte for innbyggerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker om de alternative tiltakspakkene og bomkonseptene. Sted: Hotel Scandic Ambassadeur, Strømsø torg 7, Drammen.

Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet orienterer om høringsforslagene. Fagansvarlige hos de ulike partnerne i samarbeidet er tilstede for å svare på spørsmål. Møteleder: Per Skøien. Enkel bevertning.

Høringsuttalelser kan legges inn på dialogportalen på buskerudbyen.no, eller sendes inn via post@buskerudbyen.no eller sendes med brev til Buskerudbyen, postboks 76, 3301 Hokksund.

 

Del denne artikkelen: