Les alle innspillene

Her er oversikten over alle innsendte innspill til nytt innhold i Buskerudbypakke 2. Til sammen har det kommet inn 107 ulike innspill fra enkeltpersoner, foreninger og interessegrupper.

Se link nederst i saken.

Mange innspill inneholder i tillegg flere forslag.

– Samtlige vil bli vurdert i løpet av analysefasen, som varer frem til 1. desember, sier Tor Atle Odberg, daglig leder for Buskerudby-sekretariatet.

Stor spennvidde i forslagene

Innspillene omhandler vei, fremkommelighet for buss, billettpriser og hyppigere avganger for kollektiv, bedre sykkelveier og gangveier, innfartsparkeringer og kollektivknutepunkt, ny teknologi og synspunkter på bompengeinnkreving og bomplasseringer.

Innspillene er oversendt til faglig vurdering hos Buskerudbysamarbeidets partnere.

Samtidig pågår det en gjennomgang av tiltakene som lå i den opprinnelig vedtatte Buskerubypakke 2.

Det vært lagt opp til en rekke møteplasser hvor det har vært mulig å komme med forslag, innspill og stille spørsmål.

Innspillene tas med videre

Innspillene med faglige vurderinger vil bli samlet i en innspillsrapport, som igjen vil danne grunnlaget for utarbeidelsen av forslag til alternative bypakker. Etter planen skal styringsgruppen for justering av Buskerudbypakke 2 (ATM-utvalget) avgjøre hvilke pakkealternativer som skal legges ut på høring i sitt møte 15. desember 2017.

Innspillsrapporten vil bli publisert samtidig som de ulike alternativene til bypakker blir lagt ut på høring.

Høringsperioden er planlagt å vare fra 1. januar til 23. februar 2018.

 

 

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her:

Del denne artikkelen: