Foto: Kongsberg kommune

Ny utredning klar: Bedre togtilbud for mindre penger

Det kan være mulig å få til et bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg for en langt lavere sum enn tidligere anslått, viser utredningen som nå er offentliggjort. Her er resultatene kort oppsummert.

I mange år har Buskerudbyen jobbet for to tog i timen til Kongsberg. Dobbeltspor til Hokksund skulle gjøre dette mulig, men er ikke prioritert i Nasjonal transportplan (NTP). På oppdrag fra Buskerudbyen og fylkeskommunen, har konsulentselskapet WSP utredet om det er teknisk mulig å få til økt antall togavganger til Kongsberg i påvente av det kostbare dobbeltsporet.

Hele utredningen fra WSP finner du her

Resultatene er et så godt utgangspunkt at ordførerne mener det bør settes av midler i ny Nasjonal transportplan til å utvikle togtilbudet Drammen – Kongsberg. Innspill om dette ble sendt til Samferdselsdepartementet 23. februar.

Utredningen var da i sluttfasen, men er nå helt klar. WSP er et av landets ledende konsulentselskap når det gjelder mobilitet- og transportplanlegging, og fikk oppdraget etter en offentlig anbudsrunde.

Åpner helt nye muligheter

I arbeidet med togutredningen har WSP gjort et omfattende analysearbeid, som er forankret hos fagmiljøer i Bane Nor og Jernbanedirektoratet.  NTP-målet «Mer for pengene» og fokuset på å få mer ut av infrastrukturen vi allerede har, gir tydelige føringer for prioritering av jernbanetiltak fremover.

Les mer: Felles utspill om bedre togtilbud

Analysene fra WSP viser følgende:

Funn 1: Det er mulig å doble antall regiontogavganger, slik at det blir halvtimesfrekvens til/fra Kongsberg uten dobbeltspor på hele strekningen Gulskogen – Hokksund. Det forutsetter at det investeres betydelig i annen jernbaneinfrastruktur, inkludert dobbeltspor Gulskogen – Mjøndalen og en ny stasjon på Gomsrud. Anslått kostnad er 5,6 mrd. kr, mot dobbeltsporets kostnad på 9 mrd. kr.

Funn 2: Ved å benytte fjerntogene til lokale reiser, er det mulig å få halvtimesfrekvens til/fra Kongsberg i en utvidet rushtidsperiode (05.00-09.00 og 15.00 til 19.00) kun med beskjedne investeringer i infrastruktur. Det forutsetter at godstog ikke trafikkerer strekningen i rushtiden, og at fjerntogene tilpasser sine avganger. Løsningen medfører potensielt stor ulempe for fjerntog og godstransportørene.

Med en kortere rushtidsperiode (05.00 – 07.00 og 15.00 – 17.30), vil konsekvensene for gods- og fjerntog bli langt mindre. Da berøres kun én godsavgang.

Funn 3: Det kan være mulig å etablere halvtimesfrekvens til/fra Hokksund kun med moderate investeringer i infrastruktur, og trolig uten store konsekvenser hverken for fjerntog eller godstog. Denne muligheten dukket opp under analysearbeidet til WSP, og anbefales nærmere utredet.

Kort om de ulike konseptene:

Alternativ 1: To tog i timen med fast timesintervall og ny stasjon på Gomsrud

Tilbudsforbedring: To tog i timen med fast halvtimesintervall mellom Oslo og Kongsberg. Ny stasjon på Gomsrud, tett på Teknologiparken, foreslås også. De nye avgangene stopper på alle stasjonene på strekningen.

Konsekvenser for øvrig trafikk: R14-pendelen*, som i dag går Kongsvinger-Oslo-Asker, forlenges til Kongsberg. Noe lengre kjøretid for fjerntog og godstog fordi flere tog må møtes og vente på hverandre. Trafikken på strekningen blir som i dag sårbar for forsinkelser.

Infrastrukturtiltak og kostnad: Krever blant annet dobbeltspor til Mjøndalen og nytt kryssingsspor/ny stasjon på Gomsrud. Kan være relevant i en trinnvis utvikling frem mot dobbeltspor til Hokksund. Estimert kostnad: 5,6 mrd. kr. Selv om kostnadene ved løsningen er vesentlig lavere enn for dobbeltspor til Hokksund, vil det sannsynligvis være svært krevende å få finansiert løsningen innenfor kommende NTP-periode (2025-2036).

Alternativ 2: To tog i timen til Hokksund

Tilbudsforbedring: Under arbeidet med alternativ 1, fant WSP en ny mulighet på utsiden av bestillingen som innebærer to tog i timen med fast intervall «bare» til Hokksund. De nye avgangene vil stoppe på alle stasjoner frem til Hokksund. Dette alternativet må utredes nærmere.

Konsekvenser for øvrig trafikk: R14-pendelen (Kongsvinger – Oslo- Asker) forlenges til Hokksund. Kjøretiden for øvrige regiontog og fjerntog forlenges i liten grad. Strekningen blir mer sårbar for forsinkelser fordi den samlede trafikken mellom Drammen og Hokksund øker.

Infrastrukturtiltak og kostnad: Krever moderate investeringer i infrastruktur, og har en anslått kostnad på ca. 400 mill. kr. Det kan blant annet være behov for kapasitetsøkende tiltak på Hokksund stasjon og tilrettelegging for samtidig innkjøring av tog på flere stasjoner for å få det til. WSPs vurdering er at tiltakene vil være gjennomførbare innenfor kommende NTP-periode.

Alternativ 3: Utvidet rushtidstilbud til Kongsberg med bruk av fjerntog

Tilbudsforbedring: To tog i timen i fast halvtimesintervall i utvidet morgen- og ettermiddagsrush (05.00 – 09.00 og 15.00 – 19.00). Fjerntoget benyttes til regionale reiser, og stopper i Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Det er foreløpig ikke vurdert om en ev. ny stasjon på Gomsrud også kan passe inn i dette alternativet.

Konsekvenser for øvrig trafikk: Fjerntogene til Stavanger stopper i Mjøndalen og Hokksund, i tillegg til Drammen og Kongsberg. Fjerntoget må kjøre på andre tidspunkt enn i dag i rushperioden slik at de er tilpasset halvtimesintervall for regionale reiser, og det vil kunne bli store forsinkelser i fjerntogtrafikken. Både fjerntog og regiontog får noen minutter lengre kjøretid. Godstog flyttes ut av rushtidsperioden. Ulempene for øvrig togtrafikk kan være større enn det som er akseptabelt.

Infrastrukturtiltak og kostnad: Krever blant annet tilrettelegging for samtidig innkjøring av tog på flere stasjoner og forlengelse av spor på Hokksund stasjon. Anslått kostnad: 340 mill.kr. WSPs vurdering er at tiltakene er teknisk gjennomførbare innenfor kommende NTP-periode.

Alternativ 4: Forbedret rushtidtilbud til Kongsberg

Tilbudsforbedring: To tog i timen for reisende fra Oslo til Kongsberg i morgenrush (05.00 – 07.00), og for reisende fra Kongsberg til Oslo i ettermiddagsrush (15.00 – ca. 17.30).

Konsekvenser for øvrig trafikk: R14-pendelen (Kongsvinger – Oslo – Asker) forlenges til Kongsberg, og første avgang må kjøre én time tidligere fra Kongsvinger, evt. fra Oslo-området dersom dette ikke er mulig. I ettermiddagsrushet vil det være svært høy utnyttelse av strekningen Gulskogen-Hokksund.

Infrastrukturtiltak og kostnad: Investering i infrastruktur er ikke strengt nødvendig, men anbefales for å unngå forsinkelser. Stasjonstiltak på Hokksund og tilrettelegging for samtidig innkjøring av tog på flere av stasjonene er derfor anbefalt. Anslått kostnad: inntil 340 mill.kr. Kan bli lavere dersom tilbudsforbedringen gjennomføres i et kortere tidsrom, eller uten etablering av spor for at tog kan møtes på Daler.

Utredningen er finansiert med belønningsmidler og midler fra Viken fylkeskommune.

* R14 går i dag til Asker, og er planlagt forlenget til Drammen når den nye stasjonen står klar.

 

Del denne artikkelen: