Prosjekter for vei

For å gjøre det enklere for bussen å komme frem, og for å støtte opp om den vedtatte byutviklingen i Drammen, er det nødvendig å utvikle veisystemet.

5 milliarder kroner til vei

I klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byene skal skje med gåing, sykling og kollektivtransport. Da blir det bedre plass på veiene til de som må kjøre bil, inkludert alle som har arbeidsplassen sin på veien.

I førsteutgaven av Buskerudbypakke 2 er det satt av vel 5 milliarder kroner til nye veier.

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt igjen i løpet av 2017, og våren 2018. Det betyr at det kan komme endringer, også når det gjelder veiprosjekter.

 

Her er veiprosjektene som i utgangspunktet er foreslått:

  • Tilfartsvei Vest del 1: Ny firefeltsvei fra rundkjøringen ved Øvre Sund bru til det nye utbyggingsområdet på Sundland. Tilfartsveien er vurdert som nødvendig for at full utbygging av Sundland kan finne sted.
  • Tilfartsvei Vest del 2: Ny firefelts vei (i stor grad tunnel) fra Sundland til E134. Veien vil gi mer effektiv forbindelse mellom Sundland/vestre deler av Drammen og E134.
  • Tilfart Konnerud: Ny tofelts veg fra Konnerudgata til kryss med E134 og forbindelse med planlagt Tilfartsveg vest del 2
  • Fv 319 ny Svelvikvei: I ny trasé fra Tørkop til Eik
  • Fire felt i Rv282/Fv282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate: Ny firefeltsveg/gate med rabatter og tosidig gang- og sykkelsystem fra krysset Telthusgata – Bangeløkka. Ny gate vil gi en mer kapasitetssterk innfartsveg til Drammen fra Bangeløkka, og samtidig legge til rette for gående og syklende på strekningen
  • Nytt tunnelløp E134 Strømsåstunnelen: I bypakken var det foreslått 100 prosent statlig finansiert

 

I tillegg til disse, er det i Nasjonal transportplan (2018-29) bestemt at det statlige prosjektet Rv282 Holmenbrua skal inngå i Buskerudbypakke 2.

Kart med oversikt over alle tiltakene er fortsatt under arbeid, og vil være på plass så snart det er ferdig.