Prosjekter for buss og tog

Ett attraktivt busstilbud er et tilbud der bussene går så ofte at det ikke er nødvendig å se på rutetabellen, viser erfaringer fra andre byer. I førsteutgaven av Buskerudbypakke 2 legges det opp til en nær dobling av dagens busstilbud. Totalt rundt 7000 flere avganger hver uke.

Halvparten av pengene går til buss

Buskerudbysamarbeidet har siden oppstarten satset tungt på å bedre busstilbudet, og ønsker å gjøre det fremover også.

I den først vedtatte Buskerudbypakke 2 er rundt halvparten av bypakken på 12,8 milliarder kroner prioritert til kollektivtrafikk, i form av fremkommelighetstiltak og tilskudd til flere bussavganger.

I Buskerudbypakke 2 er det også satt av 150 millioner kroner til billigere bussbilletter.

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt igjen i løpet av 2017, og våren 2018. Det betyr at det kan komme endringer, også når det gjelder buss-satsingen.

Dette satses det på:

Det er allerede gjennomført tiltak innen følgende områder:

Hyppigere avganger

Gjennom Buskerudbypakke 1 er det bevilget penger til at fire linjer har fått økt kollektivtilbud:

  • Drammen sentrum–Konnerud
  • Drammen–Mjøndalen–Hokksund–Ormåsen
  • Drammen sentrum–Åskollen–Knive
  • Kongsberg sentrum–Gamlegrendåsen

I Buskerudbypakke 2 er det planlagt satt av 2.6 mrd kr til satsing på hyppigere bussavganger på viktige ruter.

Bedre framkommelighet for bussene

For at det skal være attraktivt å velge buss, må bussen være effektiv og ikke bli hindret av annen trafikk. For at bussen skal kunne komme raskere frem, lages det egne bussfelt. Det lages også nye kryssløsninger for at bussen skal komme enklere fram.

I Buskerudbypakke 2 planlegges det ytterligere tiltak for 3.88 milliarder kroner for at bussen skal komme lettere frem på viktige ruter.

De viktigste infrastrukturtiltakene er:

  • Rosenkrantzgate: Utbedring med eget kollektivfelt
  • Fv 319 Solumstrand–Rundtom: Mål for opprusting av eksisterende vei er å sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken, gående og syklende og å bedre trafikksikkerheten
  • Ny Mjøndalsbru: Ny bru mellom Mjøndalen og Krokstadelva. Ny og gammel bru skal til sammen sikre god framkommelighet for kollektivtransporten, gående og syklende

Bedre informasjon om rutetilbudet

Informasjon om rutetilbudet har blitt bedre. Det er etablert sanntidsinformasjon på viktige holdeplasser som gir informasjon om når bussen faktisk kommer. Brakar har også utviklet en reiseplanlegger for smarttelefoner.

I Buskerudbypakke 2 planlegges det flere tiltak for å gi bedre informasjon til kundene.

Pendlerparkering

Det er etablert pendlerparkeringer i alle kommunene for både bil og sykkel. Pendlerparkering er ment å være et tilbud for de som ikke har et godt kollektivtilbud der de bor, og etableres nær gode kollektivtilbud med buss eller ved togstasjoner.

I Buskerudbypakke 2 er det planlagt satt av 350 mill kr til satsing på utvikling av pendlerparkeringstilbudet.

Toget er ryggraden

Jernbanen er ryggraden i kollektivtransportsystemet i Buskerudbyen. To tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og på sikt til Kongsberg, er målet.

For at det skal bli mulig med to tog i timen, må det investeres betydelig i jernbane. Det skal undersøkes nærmere om det er mulig å kjøre to tog i timen uten at det må bygges dobbeltspor på hele strekningen.

Etter lokalt påtrykk fra blant andre Buskerudbysamarbeidet, stadfestet transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget i juni 2017 at en økning i frekvens mellom Hokksund og Drammen fra ett til to tog i timen vil være et viktig tiltak for å realisere potensialet i kollektivsatsingen for Buskerudbyen.

Kart med oversikt over alle tiltakene er fortsatt under arbeid, og vil være på plass så snart det er ferdig.