Prosjekter for sykling og gåing

Den mest omfattende satsingen på sykkel noensinne i vårt område er underveis. Det skal bli tryggere, hyggeligere og mer attraktivt å sykle i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

Nye sykkeltiltak for 1,5 milliarder kroner

En felles sykkelplan for alle kommunene er vedtatt av by- og kommunestyrene og fylkestinget. Ambisjonen er et regionalt sykkelveinett på rundt 300 kilometer. I dag er det ikke et sammenhengende sykkelveinett, og standarden er varierende.

I løpet av høsten 2017 skal et handlingsprogram opp til politisk behandling.

I forslaget til Buskerudbypakke 2 er det foreslått å bruke 1,5 milliarder kroner til sykkeltiltak. Dette vil bidra til å realisere de høyest prioriterte sykkeltiltakene i sykkelplanen for Buskerudbyen.

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt igjen i løpet av 2017, og våren 2018. Det betyr at det kan komme endringer, også når det gjelder sykkelsatsingen.

I tillegg til tiltak i den felles sykkelplanen for Buskerudbyen, er det også lokale sykkelstrategier og planer i hver enkelt kommune.

Dette skal gjøres

Nye sykkelveier skal bygges, og drift, vedlikehold og skilting skal bli bedre.

Det skal bli lett og trygt å parkere sykkelen. Det er allerede laget pendlerparkeringer ved togstasjonene og en rekke bussholdeplasser, og sykkelhotell ved Drammen stasjon, Gulskogen stasjon og Kongsberg stasjon. Nye kommer.

Det satses videre på å motivere flere av oss til å velge sykkel, blant annet gjennom Elsykkelbiblioteket, Reis Smart og andre ordninger.

Mer sykling har stor effekt

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet brukt 120 millioner kroner i statlige belønningsmidler på å gjøre det tryggere og enklere å sykle.

Satsing på sykkel er viktig for å løse økende trafikk- og miljøutfordringer. Det er også helt avgjørende for å nå det nasjonale målet om at all vekst i persontrafikken i storbyene skal skje med gåing, sykling eller kollektivtransport.

I Buskerudbyen er målet at antall reiser på sykkel i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker skal dobles fra 4 til 8 prosent innen 2023. I Kongsberg, hvor 10 prosent av reisene allerede skjer med sykkel, er målet at sykkelandelen skal øke med 50 prosent. For Buskerudbyen er det også et mål at 80 prosent av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

I 2017 ble det for aller første gang publisert et sykkelregnskap for Buskerudbyen. Sykkelregnskapet skal gi informasjon om hvordan sykkelbruken utvikler seg i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, og om målene som er satt blir nådd. Det er viktig for å finne ut om tiltakene som blir gjennomført virker.

Sykkelregnskap Buskerudbyen 2016

Egen satsing for å få flere til å gå

Arbeidet med å lage en felles gåstrategi for Buskerudbysamarbeidet er godt i gang. Forslag til gåstrategi er planlagt lagt frem for politikerne i løpet av høsten 2017/våren 2018.

Det skal utvikles lokale gåstrategier i kommunene for Kongsberg, Vestfossen, Hokksund, Mjøndalen, Drammen og Lierstranda og Lierbyen.

Ambisjonen er et sammenhengende og finmasket gangnett. Gode gangforbindelser ved kollektivknutepunkter skal prioriteres. Bedre drift og vedlikehold hele året, og snørydding om vinteren står også på agendaen.

Det skal også jobbes videre med holdningsskapende arbeid, blant annet gjennom Aktiv på skoleveien.

Kart med oversikt over alle tiltakene er fortsatt under arbeid, og vil være på plass så snart det er ferdig.

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her: