Les mer om prosessen

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt. Vi vil høre hva du mener. Hvordan unngå kø? Hvordan få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport? Her kan du komme med innspill, kommentere andres forslag eller stille spørsmål.

I Buskerudby-området blir vi rundt 50.000 flere innbyggere de neste 25 årene. Det gir muligheter for vekst og utvikling. Det vil også føre til mer kø og dårligere luft uten en omfattende samferdselspakke.

Nå er det klart at noe av innholdet i den planlagte Buskerudpakke 2 må endres. Politikerne ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet. Et utredningsprogram hvor alle i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker inviteres med i prosessen ble endelig vedtatt i Buskerudby-samarbeidet i juni 2017.

Alle innspill blir vurdert

Det er lagt opp til en rekke møteplasser og ulike fora hvor det er mulighet for å stille spørsmål eller komme med innspill. Dialogforumet du nå er inne i er ett av dem.

Alle innspill vil bli vurdert, og danne grunnlag for utarbeidelse av alternative bypakker. De alternative forslagene vil så bli lagt ut til høring før politisk behandling.

Frist for innsendelse av innspill er 30. september 2017.

Statlige og lokale føringer

Noen forutsetninger ligger fast:

En justert bypakke må ligge innenfor visse statlig og lokalt gitte rammebetingelser. Det betyr at alle innspill som kommer inn blir vurdert i henhold til disse.

Hoveddelen av finansieringen av en revidert pakke må komme fra bompenge-inntekter, men også andre aktuelle finansieringsmåter skal vurderes.

Kort om statlige rammebetingelser:

  • Strømsåstunnelen løp 2 og forbedring av Holmenbrua må finansieres 50 prosent lokalt med bompenger. Det gir økte kostnader for bypakken, og kan utløse behov for justeringer som påvirker både bomsystem, tiltakspakke og måloppnåelse.
  • Nullvekstmålet: Som en del av klimaforliket, vedtok Stortinget at all vekst i persontrafikk i de største byområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det gjelder også for Buskerudby-området.

Lokale rammer som ligger fast:

Det som skal finansieres av bypakken er:

  • Vei, kollektiv infrastruktur, kollektiv drift, sykkel, gange og kollektivknutepunkter og pendlerparkering.
  • Den regionale areal- og transportplanen.