Foto: Øvre Eiker kommune

Se den nye gang- og sykkelveien på Loesmoen!

Siden våren 2022 har det skjedd mye langs Drammensveien på Loesmoen i Øvre Eiker. Nå står et nytt strekke med sykkelvei med fortau ferdig, i stor grad finansiert av midler fra Buskerudbyen.

Den nye høystandard sykkelveien på Loesmoen er 400 meter lang, og har separat løsning for syklende og gående. Prislappen er ni millioner kroner. Det meste av dette er belønningsmidler fra Buskerudbyen.

Strekningen er en del av planen for et sammenhengende sykkelveinett i sentrale deler av Buskerudbyen, og kobler sammen dagens gang- og sykkelveg til Drammen kommune og løsningen over Drammensveien til Loesmoenveien. Dette er nyere anlegg som også har vært delfinansiert av Buskerudbyen.

Nå planlegges det videre for å koble den nye sykkelveien sammen med sykkelveien ved Loesmoen idrettspark for å få sammenhengende sykkelanlegg helt til Hokksund, og videre. Dagens løsning med grusveier på begge sider av en smal og trang kulvert under Drammensveien skal bli bedre.

–  Vi håper den blir til stor glede for innbyggerne våre, og at den blir mye brukt fremover. Den har som mål å binde sammen de regionale utviklingsområdene med et helhetlig sykkelveinett, sier Morten Tronrud, tjenesteleder for avdeling Vei og park i Øvre Eiker kommune.

Ny belønningsavtale inngått

Buskerudbyen har i høst inngått ny belønningsavtale med Samferdselsdepartementet. Buskerudbyen får 425 millioner kroner i statlige belønningsmidler frem mot 2025 for å satse videre på buss, billigere billetter, sykkel og gange i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. I tillegg får samarbeidet 85,2 millioner kroner til billigere bussbilletter.

Kravet for å få belønningsmidler er at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås. Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet gjennom mange år allerede.

– Avtalen sikrer forutsigbarhet for det viktige arbeidet som gjøres i Buskerudbysamarbeidet for å få til grønnere bymiljø med mindre kø og enklere reisehverdager. Samtidig er vi glade for at departementet nok en gang bekrefter at Buskerudbyen er i posisjon til å få en byvekstavtale, sa Monica Myrvold Berg, leder av politisk styringsgruppe og ordfører i Drammen da tilbudet kom fra staten i juni.

Hva de nye belønningsmidlene skal brukes på, avgjøres av partnerne. Arbeidet med handlingsplanen for 2023 har startet i alle kommunene og Viken, og vil bli endelig politisk vedtatt på nyåret.

Bildet under viser sammenkoblingen med eksisterende gang- og sykkelvei som går til Drammen.

Del denne artikkelen: