Søker om mer statlige midler: - Situasjonen er alvorlig, og vi er veldig bekymret, sier Roger Ryberg, fylkesordfører og leder av ATM-utvalget på dagens møte på Haugestad i Lier.

Søker om nye belønningsmidler

ATM-utvalget vedtok i dag å søke om å få forlenget belønningsavtalen med staten. Uten fortsatt støtte må det kuttes kraftig i dagens busstilbud i Buskerudbyen.

Nåværende avtale om belønningsmidler løper ut i 2019. Med Buskerudbypakke 2 ville belønningsmidlene blitt en del av forhandlingene med staten om byvekstavtale. Når Buskerudbypakke 2 nå er skrinlagt, har det oppstått større usikkerhet om byvekstforhandlinger og når disse eventuelt kan komme i gang.

Det er derfor behov for å søke om forlenget avtale for å opprettholde samferdselssatsingen i Buskerudbyen, og for å kunne sette i gang tiltak som bidrar til at målet om nullvekst i personbiltrafikken nås på kort sikt.

Les: Konsekvenser av et nei til Buskerudbypakke 2

“Alvorlig situasjon”

I vedtaket heter det at sekretariatet i Buskerudbyen gis mandat til å utforme og sende søknad om 110 millioner kroner i 2020 og 120 millioner kroner i 2021. Egen sak om tiltaksplan for konkrete forslag til anvendelse av midler fremmes når svar på søknad foreligger.

Uten en ny avtale må dagens busstilbud i utgangspunktet reduseres med nær 30 prosent i Lier, Drammen og Nedre Eiker fra neste år.

– Det er store konsekvenser foran oss hvis vi ikke fortsatt får belønningsmidler som enkelte sier de har fått signaler om, men som vi ikke har fått konkrete løfter om at kommer. Situasjonen er alvorlig, og vi er veldig bekymret, sier Roger Ryberg, fylkesordfører og leder av ATM-utvalget. 

ATM-utvalget er den politiske styringsgruppen i Buskerudby-samarbeidet og består av ordførerne og ledere fra statsetatene.

Avklaring haster

I Buskerudbypakke 2 var det lagt opp til en nær dobling av antall bussavganger og billigere billetter. Nå handler det i stedet om å berge dagens tilbud. Allerede 1. september må Brakar ha svar på om selskapet fortsatt får tilført tilstrekkelig med midler for å kunne opprettholde kollektivtilbudet neste år.

I samme møte i ATM-utvalget ble det derfor vedtatt å se på mulighetene for å omdisponere belønningsmidler for 2019 for å kunne opprettholde busstilbudet i første halvår av 2020 i påvente av svar på søknaden om belønningsmidler.

Vanlig praksis har vært at svaret på belønningssøknaden først har kommet i samme år som det er søkt for, og etter rapportering om resultatene for forrige avtale.

Vedtaket ble som følger:

«Administrativ styringsgruppe gis fullmakt til å omdisponere inntil 30 millioner kr. av belønningsmidlene for 2018/19 fra tiltaksområde 2-5 til tiltaksområde 1 for i størst mulig grad å sikre at dagens forsterkede busstilbud kan opprettholdes første halvår 2020. Dette i påvente av en avklaring av belønningsmidler.»

Belønningsmidlene og busstilbudet var tema også i fylkestinget i går. Politikerne ber om at fylkesutvalget får fremlagt en sak som synliggjør konsekvensene av eventuelt bortfall av belønningsmidler fra staten, forutsatt brukt på kollektivsatsing i Drammen.Les mer her

Overfører årets midler

Drammen har mottatt cirka 800 millioner i belønningsmidler siden 2010. I dag kom også beskjeden fra Samferdselsdepartementet om at Buskerudbyen nå får utbetalt 80 millioner kroner i belønningsmidler for 2019 i tråd med avtalen som er inngått med staten.

Les: Belønningsordninga: 285 millionar kroner til satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i fire byområde

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Utviklingen i Buskerudbyen de siste to årene viser at nullvekstmålet kan nås på kort sikt med en videreført samferdselssatsing gjennom Buskerudbypakke 1 (belønningsmidler). På lengre sikt vil det være nødvendig med ytterligere tiltak, ifølge den statlige byutredningen for Buskerudbyen som ble gjennomført av Statens vegvesen i 2017.

Del denne artikkelen: