GODT BESØKT: Rundt 80 engasjerte innbyggere møtte opp på folkemøtet om nytt innhold i Buskerudbypakke 2.

Stort engasjement på folkemøtet

Mange gode spørsmål og stort engasjement preget folkemøtet om forslagene til nye bypakker og bomsystemer.

Rundt 70-80 personer møtte opp på folkemøtet i Drammen 17. januar, som var et fellesmøte for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Hele den siste timen av møtet gikk med til spørsmål og betraktninger fra salen.

Kollektivtilbudet, plassering av bommer, gjennomgangstrafikk og statlige krav og føringer var noe av det forsamlingen var opptatt av. På første rad satt et bredt utvalg fagfolk som svarte etter beste evne.

-Bestillingen fra politikerne er klar. De ønsker å involvere innbyggerne, og høres deres mening for de tar sin avgjørelse. Vi håper du benytter muligheten til å si hvilke løsninger du tror er best for deg og ditt hjemsted, sier Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Klikk deg inn her. Skru på lyden. Scroll deg nedover. Hvilke pakker er best? Hvor bør bommene stå?

Bompenger reduserer trafikken mest

Byområdene setter selv sammen bypakkene, og de vedtas først i by- og kommunestyrene og fylkestinget. Men det er en del statlige krav og føringer som lokale politikere må forholde seg til i dette arbeidet. Dersom man ikke gjør det, blir ikke bypakken godkjent av nasjonale transportmyndigheter og senere vedtatt i Stortinget.

Ett av de viktigste kravene fra statens side er at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing. Det har stortingsflertallet slått fast gjennom klimaforliket fra 2013.

Konsekvensen av dette er at det må innføres begrensninger på trafikken hvis byområdene skal innfri statens krav, og under det åpne folkemøtet sa avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Vegdirektoratet at det er innføring av bompenger som har absolutt størst effekt når biltrafikken skal reduseres.
Andre tiltak har ifølge Lund på ingen måte tilsvarende effekt på trafikkmengden.

Fire foreslåtte pakker

Det er utarbeidet fire forslag til Buskerudbypakke 2 med tre alternative bomsystemer. Forslagene er nå sendt ut på høring, og høringsfristen er fredag 23. februar.

Alle de fire foreslåtte bypakkene har en «grunnpakke» som består av en omfattende kollektivsatsing, bygging av gang- og sykkelveier og noen veiprosjekter det er stor enighet om og som tilrettelegger for byutviklingen. I tillegg har alle de fire pakkene noen ekstra tiltak. Kun det dyreste bypakkealternativet inneholder alle ekstratiltakene.

Grunnpakken i de fire bypakkene inneholder disse elementene:

Kollektivsatsingen:

 • Ca. 7.000 flere bussavganger pr. uke
 • Bedre fremkommelighet for bussene
 • Lavere priser
 • Sanntidsinformasjon
 • Utvikling av kollektivknutepunkter
 • Flere pendlerparkeringer

Gang- og sykkelveier:

 • Det foreslås tiltak i alle de fire kommunene i tråd med Felles sykkelplan for Buskerudbyen. Dette inkluderer blant annet bruforbindelser over Drammenselva og mellom sentrale målpunkt og områder med mange bosatte.

Veiprosjekter:

 • Nytt løp i Strømsåstunnelen
 • Ny Holmenbru
 • Tilfartsvei vest del 1

De fire foreslåtte bypakkene har i tillegg disse tiltakene:

Alternativ 1:

 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru
 • Ytterligere sykkeltiltak
 • Ytterligere bidrag til lavere busspriser

Alternativ 2:

 • Ny Svelvikvei
 • Tilfartsvei vest del 2

Alternativ 3:

 • Tilfartsvei Konnerud
 • Ny SvelvikveiAlternativ 4:
 • Tilfartsvei vei Konnerud
 • Tilfartsvei vest del 2
 • Ny Svelvikvei
 • Utbedring av dagens Svelvikvei
 • Ny Landfalløybru
 • Ny Mjøndalsbru

Tre ulike bomsystemer

Staten bidrar med noe penger til bypakkene, men hovedansvaret for finansieringen ligger lokalt. Derfor blir det bompenger dersom Buskerudbypakke 2 skal realiseres. Bomsystemet som ble behandlet høsten 2016, med bompunkter på kommunegrensene, ved Rundtom og mot Konnerud er nå forkastet, og dette er de tre alternative bomsystemene som nå foreslås:

Alternativ 1: Bompunkter på dagens kommunegrenser

Dette alternativet har ingen bompunkter inne i noen av kommunene, men på alle kommunegrensene mellom Drammen og Lier, Nedre Eiker, Svelvik og Sande og på grensene mellom Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Alternativ 2: Bompunkter på dagens kommunegrenser og bruene i Drammen.

Bompunktene plasseres på samtlige bruer, slik at alle som krysser Drammenselva betaler bompenger.

Alternativ 3: Bompunkter på dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen.

De bynære snittene i Drammen er i dette alternativet foreslått plassert mot Konnerud, Gulskogen, Åssiden, Austad/Fjell og Tangen. Det er ikke foreslått innkreving av bompenger på gjennomgangstrafikken på E18, men på av- og påkjøringsrampene.

Felles for alle bomsystemene

Uavhengig av hvilket bomsystem som velges, foreslås det innkreving av bompenger i begge kjøreretninger. Det innføres timesregel og månedstak. Det betyr at ingen bilister med Autopassbrikke betaler for mer enn én bompassering pr. time. Det betyr at dersom du har passert et bompunkt og blitt belastet for den passeringen, kjører du gjennom gjennom et ubegrenset antall bompunkter den neste timen uten å betale.

Bilister uten Autopassbrikke betaler full takst hver gang de passerer et bompunkt.

Det foreslås et månedstak på 70 passeringer for kjøretøy med gyldig Autopassbrikke. Det betyr at du betaler for maksimalt 70 passeringer pr. måned. Dersom du når månedstaket, kjører du gratis gjennom bompunktene resten av måneden.

Takstnivået vil variere avhengig av hvilket bypakkealternativ og hvilket bomsystem som velges.

Det legges opp til lavere takster ved bompassering utenom rush enn innenfor rushtiden som er satt til 0700-0900 og 1500-1700 på hverdager. Det kreves ikke inn rushtidstillegg på helgedager, offisielle fridager og i juli. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidstillegg. Alle kjøretøy under 3.500 kilo som har Autopassbrikke, får 20 prosent rabatt på ordinære bomtakster. Tunge kjøretøy betaler dobbel takst og har ingen rabattordning.

Alle kan komme med innspill

Hvem kan komme med sine innspill til Buskerudbypakke 2 i høringsfasen?

– Alle er velkomne til å komme med innspill og synspunkter til høringsforslagene, og jeg garanterer at samtlige vil bli seriøst vurdert. Høringsuttalelsene vil bli tatt med videre i prosessen, og vil være en del av beslutningsgrunnlaget til politikerne, sier Tor Atle Odberg.

Høringsfristen er fredag 23. februar, og du kan legge inn synspunktene dine i dialogportalen på Buskerudbyens nettside eller sende dem på e-post til post@buskerudbyen.no.

Mer informasjon om de foreslåtte bypakkene og bomsystemene finner du på buskerudbyen.no 

Del denne artikkelen: