Byvekstavtale og Buskerudbyen

Buskerudbyen har i flere år jobbet for å få en byvekstavtale med staten for å få mer forutsigbarhet og noe større økonomiske muskler. Her er en status for arbeidet.

Hva er en byvekstavtale?

Byvekstavtaler er spleiselag mellom kommuner og staten, for å gjennomføre tiltak og prosjekter for gange, sykkel, buss, jernbane, vei og arealbruk i de ni største byområdene i Norge. Dagens bypakker og belønningsordningen skal etter planen samles i disse avtalene.

En byvekstavtale uten bommer vil kunne gi noe mer bidrag fra staten enn dagens belønningsavtale. En byvekstavtale som bygger på en bypakke med bommer vil innebære et betydelig større handlingsrom.

Uansett om man ønsker en byvekstavtale med eller uten bompenger, er Samferdselsdepartementet nå helt klare på at bompenger må utredes som en del av beslutningsgrunnlaget. Departementet tror det blir vanskelig å oppnå nullvekstmålet for personbiltrafikken på sikt uten bompenger, men stiller ingen absolutte krav om bommer.

Hva trenger vi i Buskerudbyen?

I Buskerudbyen blir vi 28.000 flere innbyggere frem mot 2050, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lokale ambisjoner om vekst er enda høyere. Da trenger vi et transportsystem som fungerer:

  • Manglende infrastruktur er til hinder for den utviklingen vi ønsker, både når det gjelder byliv, nye boligområder og næringsvirksomhet.
  • Mange er plaget av støy og luftforurensning, særlig i områder som allerede har levekårsutfordringer.
  • Kutt i kollektivtilbudet drar oss i feil retning, og gjør det vanskelig for unge, eldre og de som ikke har råd til bil å være aktive deltakere i hverdagslivet.
  • Det må bli lettere å pendle både internt i Buskerudbyen, og innover mot Oslo-området.

Veien videre for Buskerudbyen

Våren 2022 sendte Buskerudbyen et faglig grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale til Samferdselsdepartementet. Målet var å komme i forhandlinger med staten. Dette har ikke ført frem. Buskerudbyen har blitt plassert i siste pulje i ny Nasjonal transportplan med hensyn til tidspunkt for mulige byvekstforhandlinger.

Det faglige grunnlaget fra 2022 inneholdt ingen  store veiprosjekter, men ønsket blant annet å utnytte dagens infrastruktur og jernbanen bedre.

Siden den gang har forutsetninger endret seg. Det er ikke lenger sannsynlig at nullvekstmålet kan nås gjennom tiltakene som da ble analysert.

Mer om dette her: Saksdokument Politisk styringsgruppe 31.05.24

To mulige alternativer for veien videre for Buskerudbyen de kommende årene:

  • Vente med videre arbeid med byvekstavtale, og i stedet satse på ny belønningsavtale
  • Arbeide mer offensivt for å få en byvekstavtale

Dagens belønningsavtale mellom Buskerudbyen og staten varer ut 2025. Samferdselsministeren har gitt positive signaler om ny belønningsavtale fra 2026.

Både for byvekstavtale og belønningsavtale er det et krav om å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Den politiske styringsgruppen vedtok 31. mai å be administrativ styringsgruppe utarbeide en beskrivelse av hva en eventuell utredning av ulike fremtidige løsninger kan inneholde. Det skal også foreslås en prosess for arbeidet med en eventuell utredning.

Neste møte i politisk styringsgruppe er 27. september.

Les også: Fikk nei til å bruke billettmidler på bussdrift

Del denne artikkelen: