Drammen

Størstedelen av belønningsmidlene går til videreføring av styrket busstilbud i alle kommunene, inkl 7-10 minutters avganger på de mest brukte rutene i rush.

Dette satser vi på i Drammen

 • Billigere bussbilletter

  Bybilletten til 25 kr (13 kr for barn/honnør) er blant landets billigste

 • Grønne reiser til det nye sykehuset på Brakerøya

  Busslinjen mellom Mjøndalen/Krokstadelva og det nye sykehuset blir en av de største og viktigste i Drammen. Linje 1 starter opp allerede sommeren 2024 med nye, store leddbusser. De neste årene vil belønningsmidler bli brukt både på fremkommelighetstiltak og oppgradering av holdeplasser langs traséen.

 • Bidrag til elektrifisering.

  Alle bybussene i Drammen være elektriske fra juli 2024, mens regionbussene i samme område vil ha nullutslipp (elektriske eller biogass).

 • Oppdatert kunnskapsgrunnlag, reisevaneundersøkelser og tellepunkt for trafikk.

Jernbanen og knutepunkt har høy prioritet

 • Ny utredning for å se på mulige mindre tiltak for økt togtilbud til Hokksund og Kongsberg
 • Styrking av jernbanen som ryggrad i kollektivsystemet. Tilskudd til stasjonsoppgradering og pendlerparkering
 • Gang- og sykkeltilrettelegging forbi Brakerøya stasjon

Andre tiltak på gang i Drammen

 • Fremkommelighetstiltak for flere sentrale busslinjer vurderes
 • Sykkeltilrettelegging Øvre Storgate-Landfalløya
 • Sykkeltilrettelegging på Brakerøya
 • Bidrag gang- og sykkelvei langs Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og Verven
 • Støtte til mulig pilotprosjekt med elferje på Drammenselva/fjorden
 • Forprosjekt sammenhengende sykkelvei nedre del av Konnerudgata
 • Flere og tryggere sykkelparkeringer
 • Opprusting av snarveier for gående og syklende
 • Forprosjekt selvkjørende buss i Fjordbyen Lier og Drammen i 2024
 • Pilot for bedre helårsdrift av gang- og sykkelveinettet
 • Ny gang- og sykkelvei ved Åsen skole
 • Grønn Jobbvei - samarbeid med næringslivet om grønne jobbreiser
 • Barnas sykkelservice – gratis fiksing av barnesykler på skolene
 • 2022

  • Nytt kollektivknutepunkt på Bragernes

   test

  • Oppgradering av Drammen busstasjon
  • Lehus på bussholdeplasser i tidligere Nedre Eiker og Mjøndalen stasjon
  • Informasjonstavler og sanntidsinformasjon på knutepunkt og holdeplasser (Drammen busstasjon, Strømsø, Bragernes, Mjøndalen)
  • Sykkelhotell ved Brakerøya, Drammen, Gulskogen og Mjøndalen stasjoner
  • Rundkjøring ved Mjøndalsbrua
  • Boligsoneparkering og reduserte fartsgrenser Drammen sentrum
  • Sykkelparkering ved barnehager
  • Pendlerparkering ved Nedre Eiker kirke
  • Oppgradering av bussholdeplasser langs Gamle Riksveg og i ny busstrase mot Fjell og i Rosenkrantzgate, Bragernes torg–Amtmannsv., Strømsø torg–2. Strøms terrasse (Museumsparken) og Strømsø torg–Rundtom
  • Gang- og sykkelveg på Marienlyst
  • Sykkelvei med fortau i C.O Lunds gate
  • Kollektivframkommelighet – krysset Haugesgt.–Vinjegt.
  • Planlegging trase for buss Gulskogen/Baker Thoens alle
  • Pendlerparkeringer Konnerud, Jordbrekkskogen og Gulskogen 
  • Feltutvidelse Konnerudgata - bussen kommer raskere frem