Felles utfordringer

 Vi blir flere. Uten nye tiltak, vil trafikkproblemene øke.

Det er ventet over 30.000 flere innbyggere i Buskerudbyen de neste 20 årene (SSB MMMM 2018). 

Dersom dagens reisevaner ikke endres, vil fremkommelighetsproblemene øke i årene framover. Det vil gi dårligere bymiljø, økte transportkostnader og utslipp, samt redusert trafikksikkerhet dersom ikke tiltak settes i verk. 

Gjennom Buskerudbysamarbeidet står man sterkere rustet til å møte disse utfordringene enn som enkeltaktører.