Muligheter fremover

En eventuell byvekstavtale med staten vil gi økonomisk forutsigbarhet og større handlingsrom. 

For å kunne opprettholde dagens forsterkede busstilbud og ha muligheten til å gjennomføre andre samferdselstiltak, er Buskerudbysamarbeidet helt avhengige av å få tildelt belønningsmidler også i årene som kommer. Regjeringen er klare på at Belønningsordningen som separat ordning vil fases ut, og at belønningsmidlene vil bli videreført i byvekstavtaler. 

Da ordførerne møttes i ATM-utvalget for første gang etter valget 29. november 2019, var hovedtema hvordan Buskerudbyen skal løse felles samferdselsutfordringer etter at Buskerudbypakke 2 er skrinlagt.

Ordførerne er enige om at en videreføring av Buskerudbysamarbeidet er viktig for å ivareta posisjonen som et av ni større byområder som mottar belønningsmidler og får forhandle med staten om byvekstavtale.

Ordførerne anbefaler også at det settes i gang et arbeid med å klargjøre rammer, føringer og mulige tiltak for en eventuell byvekstavtale. Det fremmes forslag til videre prosess i første ATM-utvalgsmøte i 2020.

En byvekstavtale vil gi vesentlig mer forutsigbare rammer til å utvikle transportsystemet og byområdet over tid og tilgang til ytterligere statlige midler.

Tidspunkt for eventuell forhandling om byvekstavtale for Buskerudbyen vil kunne påvirkes av følgende forhold omtalt i regjeringsavtalen som ble inngått i august 2019:

  • De fire største byene skal ferdigforhandles først (gjennomført)
  • Videreutviklet nullvekstmål skal fastsettes først
  • Utredning av krav til egenandel
  • Gjennomgang av statens styringssystem for byvekstavtaler