Areal- og transportplan

Partnerne i Buskerudbyen har laget en felles areal- og transportplan. Den skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå.

Fem regionale utviklingsområder

Hovedstrategien er at flest mulig nye boliger og arbeidsplasser skal etableres innenfor fem regionale utviklingsområder. De skal utvikles som knutepunkt for kollektivtrafikk:

  • Det sentrale Drammen
  • Mjøndalen/Krokstadelva
  • Hokksund
  • Kompaktbyen Kongsberg
  • På sikt; Lierstranda
  • Vestfossen er i tillegg utpekt som lokalt utviklingsområde

Planen skal bidra til å endre reisevaner. Slik skal veksten i persontrafikken i byområdene skje med kollektivtransport, gåing og sykling.

 

 

illustrasjon av buss

 

Visjon

Areal- og transportplanen har følgende visjon: Buskerudbyen skal utvikles til en bærekraftig og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse.

Fire hovedmål

I planen er det definert fire hovedmål:

  • Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig.
  • Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere.
  • Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner.
  • Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner.

Oppfølging av planen skjer gjennom kommuneplanene, gjennom partnernes areal- og transportplanlegging og felles transporttiltak i Buskerudbypakke 1.  

Areal- og transportplanen ble stadfestet som regional plan i fylkestinget i februar 2013, etter først å ha blitt vedtatt i de fem kommunene.