Belønningsavtalen

Buskerudbysamarbeidet har hittil fått rundt 1,4 milliarder kroner i statlige belønningsmidler for å styrke kollektivtilbudet, minske bilbruken og gjøre det enklere å sykle og gå.

Det statlige tilskuddet kommer i tillegg til det partnerne selv gjør av tiltak for å bedre transporttilbudet.

Buskerudbyen har fått følgende i belønningsmidler:

 • 2010–2013: 280 millioner kroner
 • 2014–2017: 308,3 millioner kroner
 • 2018-2019: 166 millioner kroner
 • 2020-2021: 180 millioner kroner
 • 2022-2025: 424 millioner kroner

Beløpene prisjusteres.

I tillegg har Samferdselsdepartementet gitt 50 millioner kroner i ekstrabevilgninger. Til sammen: ca 1,4 milliarder kroner.

 

Slik skal pengene brukes

Midlene i Buskerudbypakke 1 skal brukes til tiltak innen syv områder:

 • Forbedring av kollektivtilbudet (bl.a øke antall bussavganger)
 • Forbedring av infrastrukturen for kollektivtrafikken, inklusiv knutepunkter og pendlerparkeringer
 • Tiltak for syklende og gående
 • Tiltak for miljøvennlige reiser, attraktiv byutvikling og videreutvikling av parkeringspolitikken
 • Arealutvikling og fortetting
 • Kunnskapsgrunnlag og innovasjon
 • Kommunikasjon

 

0-vekst for personbiltrafikk

Målet er at det skal bli bedre fremkommelighet, miljø og helse i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

Personbiltrafikken skal ha 0-vekst i avtaleperioden, med utgangen av 2013 som referansetidspunkt (se fotnote). Veksten i persontrafikken skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing.

Vedtatt Handlingsprogram 2023-2025