Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

 

Belønningsavtaler og byvekstavtaler

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler. Les mer om belønningsmidler, handlingsplaner og byvekstavtale her.

Areal- og transportplanen

Partnerne i Buskerudbyen har laget en felles areal- og transportplan for 2013-2023. Den skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå.

Felles samarbeidsavtale

Buskerudbysamarbeidet ble inngått i 2010, og fornyet i 2015. En samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling ligger til grunn.

Siste nytt fra samarbeidet

Det var full oppslutning om videre samarbeid blant kommunene i Buskerudbyen da ordførerne møttes i ATM-utvalget for første gang etter valget i november. De ønsker å se på muligheten for en byvekstavtale.

Buskerudbypakke 2 – Finansiering

Statens vegvesen har utarbeidet faglig grunnlag for finansiering av Buskerudbypakke 2. Her er link til de to rapportene, som følger etter hverandre: Trafikknotat og Saksgrunnlag til lokalpolitisk behandling. I sistnevnte dokument finnes en detaljert oversikt over plassering av bompunktene fra side 31 og utover. 

Vedtatt Buskerudbypakke 2

22. juni ble ny Buskerudbypakke 2 endelig vedtatt i ATM-utvalget etter lokalpolitisk behandling i by- og kommunestyrene, samt fylkestinget. Her er link til hovedrapporten, med detaljert tiltaksliste på side 65 og 66. Samt link til oppsummering av de lokale vedtakene.

Forslag til Buskerudbypakke 2, ATM-utvalget 25. mai 2018

Forslag til Buskerudbypakke 2 har vært til kvalitetssikring hos Statens vegvesen og Veidirektoratet. Her finner du den oppdaterte rapporten med forslag til ny Buskerudbypakke 2, anbefalt til lokalpolitisk behandling av ATM-utvalget 25. mai 2018.

 

Forslag ny Buskerubypakke 2

Her finner du rapporten som inneholder forslaget til ny Buskerudbypakke 2, vedtatt i ATM-utvalget 23. mars. Forslaget er sendt til kvalitetssikring hos Statens vegvesen og Veidirektoratet frem til 22. mai 2018.

Høringsrapporten

Det har kommet inn 175 høringsuttalelser til forslagene til ny Buskerudbypakke 2. Alle er faglig vurdert, og blir tatt med i den videre beslutningsprosessen.

Høringsforslagene

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Her har vi samlet rapporter og vedlegg knyttet til høringsprosessen.

Trafikksituasjonen i Gulskogen bydel

I Gulskogen bydel er trafikkbelastningen størst i Professor Smiths allé, Baker Thoens allé og Nedre Eiker vei. I Professor Smiths allé er ca 40% av trafikken i morgenrushet gjennomgangstrafikk, viser trafikktellinger.

Trafikk inn til Drammen

Ved Bragernestunnelen viser trafikkregistreringene at 2 av 3 bilister kjører mot sentrumsområdene i Drammen og Øvre Sund bru. Det er resultatet av en analyse Statens vegvesen har fått utført av trafikken inn til Drammen sentrum.

Pratebobler med innspill

Oversikt over alle innspill

Her er oversikten over alle innsendte innspill til nytt innhold i Buskerudbypakke 2. Til sammen har det kommet inn 107 ulike innspill fra enkeltpersoner, foreninger og interessegrupper.